Biz hakda

212

YIWU AILYNG CO., Çäkli

Biz her bir müşderä we müşderileriň her bir ynamyna sarpa goýýarys.

16325571821

Hyzmatlar

Hytaý satyn alyş, import we eksport söwda agenti, halkara ýük agenti, gümrük taýdan resmileşdirmek, resminama önümçiligi, ammar we iş geňeşi we ş.m.

16325572321-300x268

Toparlaýyn iş

Biziň kompaniýamyzda ispan dilli 20-den gowrak ýurtdan we sebitlerden import edijiler üçin hünär satyn alyş gullugynyň hyzmatlaryny berýän tejribeli we ökde daşary söwda topary bar.

Sports-products1-300x300

Işewürlik gerimi

oýunjaklar, emeli güller, festiwal esbaplary, senetçilik sowgatlary, şaý-sepler, enjam gurallary, gündelik zerur zatlar, aýna önümleri, sumkalar, jübi telefony esbaplary, aşhana enjamlary, gurluşyk materiallary, mebel we beýleki köp sanly önüm.

Kompaniýamyz we hyzmatlarymyz

YIWU AILYNG CO., LIMITED Hytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär we halkara söwda we hyzmatdaşlyga ýöriteleşen söwda kompaniýasydyr.

Hyzmatlar Hytaýy satyn almak, import we eksport söwda agenti, halkara ýük agenti, gümrük taýdan resmileşdirmek, resminama önümçiligi, ammar we iş geňeşi we ş.m.

Kompaniýamyzda Ispaniýada gürleýän 20-den gowrak ýurtdan we sebitden, şol sanda Meksika, Argentina, Çili, Ispaniýa, Ekwador, Peru, Kolumbiýa, Boliwiýa, Kosta Rika we 20-den gowrak importçy üçin professional satyn alyş gullugy hyzmatlaryny berýän tejribeli we ökde daşary söwda topary bar. Wenesuela we ş.m.

“Yiwu” dünýädäki iň uly ownuk haryt lomaý bazary - “Yiwu” halkara söwda bazarydyr.Iň ýokary geografiki ýerleşiş, çalt we amatly transport we çalt önüm täzelenmeleri bar.Halkara söwda bazaryndaky 70000 dükanyň we 1000-den gowrak zawodyň goldawyna bil baglap, halkara söwda tejribesi bolan ähli ýurtlary import edijiler üçin howa menzilinden başlap, kanagatlanarly çykyşa çenli, maslahat almakdan haryt eksportyna çenli ähli taraplaýyn hyzmatlary edýäris. iberiş, üpjün edijiler bilen işewür gepleşiklerden başlap, hyzmatdan soňky önümiň gaplanyş dizaýnyndan başlap, professional surata düşmek ...

Esasy iş ugrumyz oýunjaklar, emeli güller, festiwal esbaplary, senet sowgatlary, şaý-sepler, enjam gurallary, gündelik zerur zatlar, aýna önümleri, sumkalar, ofis kanselýariýasy, sport harytlary, kosmetika, jübi telefony esbaplary, aşhana enjamlary, kiçi durmuş enjamlary, sagatlar we sagatlar , trikota and we pagta matalar, egin-eşik esbaplary, yşyklandyryş enjamlary, tehnika enjamlary, gurluşyk materiallary, mebel we Hytaýda öndürilen köp sanly önüm.

Dürli müşderileriň dürli önümlere bolan isleglerini kanagatlandyryp bileris.Ajaýyp önümleri we netijeli hyzmatlary gözlemek kompaniýamyzyň yzygiderli ösmegine ýetmek üçin jadyly ýaragdyr.Müşderini kanagatlandyrmak we dilden-dile geçmek hemişe bolşy ýaly biziň ýörelgesimizdir ..

Biz her bir müşderä we müşderileriň her bir ynamyna sarpa goýýarys.Üstünligiňiz we kanagatlanmagyňyz biziň maksadymyzdyr.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyz bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge, bilelikde ösmäge we ertiriň has gowy bolmagyna çalyşmaga taýýardyrys!

clientes

Müşderilerimiz ýokary hilli hyzmatymyzdan we önümimizden, bäsdeşlik bahasyndan gaty kanagatlanýarlar.Ine, käbir müşderilerimiziň suratlary.

Hyzmatdan kanagatlanmak
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Ajaýyp bir zat gelýär

Winningeňiji önümiňizi tapmaga kömek etmek üçin müşderilerimiziň 1000+ sargytlaryndan iň meşhur zatlary aldyk.


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.