Yiwu bazary hakda

2973-11

Hytaýyň Zhejiang welaýatynda Yiwu atly şäher bar.Dünýädäki iň uly ownuk haryt lomaý bazary bolan “Yiwu” halkara söwda bazary bar.Dünýädäki ownuk harytlaryň 90% -i bu bazardan lomaý.

Hytaý “Yiwu” halkara söwda bazary, “Çouzhouou roa” -da ýerleşýärd Yiwu.Halkara söwda şäherini gurmak we kiçi haryt bazaryny döwrebap giňeltmek üçin Yiwu-nyň möhüm binasydyr.Häzirki wagtda 4 million inedördül metrden gowrak iş meýdany, 75000 söwda dükany, 200000-den gowrak işgäri, günde 200000-den gowrak adam bar.16 sany uly kategoriýa, 4202 kategoriýa, 33217 kiçi kategoriýa we 1.8 million önüm işleýär.Bu halkara kiçi haryt dolanyşygy, maglumat we görkeziş merkezi we Hytaýyň iň uly ownuk haryt eksport bazalaryndan biridir.2005-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy, dünýä banky, Morgan Stenli we beýleki abraýly guramalar tarapyndan "dünýädäki iň uly ownuk haryt lomaý bazary" diýlip atlandyryldy.Esasan üç lomaý bazar toparyndan durýar: Halkara söwda bazary, Huangyuan egin-eşik bazary we Binwang bazary.

Hytaýyň “Yiwu” halkara söwda bazary, “Yiwu” söwda topary tarapyndan halkara ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gurlan täze düşünje bilen häzirki zaman hünär bazarydyr."Ylmy meýilnamalaşdyrmak, birinji derejeli dizaýn we häzirki zaman arhitekturasy" düşünjesine eýerip, Hytaý Yiwu Halkara Söwda bazary, adaty paýlaýyş bazaryny häzirki zaman halkara bazaryna alyp barmak bilen, täze bazar ösüş meýdançasyny gurmagy maksat edinýär. döwrebaplaşdyrmak, informatizasiýa we halkaralaşmak.

Diňe belli wagtlarda görkezilýän Kanton ýarmarkasyndan tapawutlylykda, Yiwu bazary hemişelik haryt sergisine meňzeýär.Yiwu-a islän wagtyňyz gelip bilersiňiz.Yearylyň dowamynda açyk (Hytaýyň Täze ýylyndan başga), hepdede 7 gün, günde 8 sagat (irden 9: 00-dan agşam 5: 00).Bu ýerde islän önümleriňizi bir duralgada satyn alyp bilersiňiz, başga ýere gitmek hökman däl.Bu ýerde 100000 hytaýly üpjün ediji bilen nol aralyk aragatnaşygy bolup biler.Productshli önümler nusgalary, degmegi we tejribäni görüp biler.1.8 million önümi saýlap bilersiňiz.

Canton Fair

“Yiwu” lomaý bazary, ýurduň dürli künjeklerinden zawodlaryň ýygyndysy.Dükanlaryň köpüsi öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar we ähli önümler zawodyň bahasy.Bu ýerde iň az mukdar gaty pes, bir guty lomaý bahany alyp bilýänçä, bir gapda köp dürli haryt satyn alyp bilersiňiz.Harytlaryň köpüsi ätiýaçda we gysga wagtyň içinde eltilip bilner.Elbetde, harytlarda öz logotipiňizi ýasap ýa-da harytlary zerurlyklaryňyza görä düzüp bilersiňiz.

 

11

YIWU AILYNG“Yiwu” bazary we önümleri barada has giňişleýin maglumat berýär

Yiwu halkara söwda mart etraby 1

Gat

Senagat

F1

Emeli gül

Emeli gül aksessuarlary

Oýnawaçlar

F2

Saç bezegi

Şaý-sepler

F3

Festiwal senetleri

Bezeg senetleri

Keramiki kristal

Syýahatçylyk senetleri

Şaý-sepler

Surat çarçuwasy

Yiwu International Trade Mart etraby 1 - Gündogar

Gat

Senagat

F1

Şaý-sepler

F2

Moda şaý-sepleri we şaý-sepler üçin esbaplar

F3

Moda şaý-sepleri

Yiwu halkara söwda Mart etraby 2

Gat

Senagat

F1

Rainagyş geýimi / gaplamak we poli haltalar

Zontikler

Çemodanlar we sumkalar

F2

Gulp

Elektrik önümleri

Enjam gurallary we enjamlar

F3

Enjam gurallary we enjamlar

Öý enjamlary

Elektronika we sanly / batareýa / lampalar / çyralar

Telekommunikasiýa enjamlary

Sagatlar we sagatlar

F4

Enjam we elektrik enjamlary

Elektrik

Hil goşlary we sumka

Sagatlar we sagatlar

Yiwu halkara söwda mart etraby 3

Gat

Senagat

F1

Galamlar we syýa / kagyz önümleri

Glassýnek

F2

Ofis enjamlary we kanselýariýa

Sport önümleri

Kanselýariýa we sport

F3

Kosmetika

Aýnalar we taraklar

Fermuarlar we düwmeler we geýim esbaplary

F4

Kosmetika

Kanselýariýa we sport

Hil goşlary we sumka

Sagatlar we sagatlar

Fermuarlar we düwmeler we geýim esbaplary

Yiwu halkara söwda Mart etraby 4

Gat

Senagat

F1

Jorap

F2

Gündelik sarp ediliş

Şlýapa

Ellikler

F3

Polotensa

Olüň ýüplük

Boýun

Boýak

Tikin sapagy we lenta

F4

Şarf

Guşak

Bra we içki eşik

Yiwu halkara söwda Mart etraby 5

Gat

Senagat

F1

Import edilen önümler

Afrika önümleri

Şaý-sepler

Sungat we senetçilik surat çarçuwasy

Sarp ediş harytlary

Iýmitler

F2

Eddsorgan-düşek

F3

Polotensa

Trikota Material materialy

Matalar

Perde

F4

Awtoulag (motor) Garnituralar

Yiwu Huangyuan egin-eşik bazary

Gat

Senagat

F1

Balak

Jins

F2

Erkek eşikleri

F3

Aýal eşikleri

F4

Sport eşigi

Pijama

Switerler

F5

Çagalaryň eşikleri

“Yiwu” önümçilik materiallary bazary

1F Çap etmek we gaplamak maşyn senagaty Elektrik maşyn logistika enjamlary Emeli gül esbaplary

2F Iýmit gaýtadan işleýän maşyn çap etmek we gaplamak üçin maşyn dwigateli we öndürýän enjamlar lenta dokma we sanjym maşynlaryny ölçemek gurallary we pyçak

3F Öý bezegi Lightagtylyk yşyklandyryş enjamlary festiwaly Lightagtylyk in Engineeringener çyrasy Öýüň yşyklandyryş meýdany

4F deri

Yiwu mebel bazary

-1F ofis mebelleri raýat mebelleri

1F divan programma üpjünçiligi aýna rattan mebel

2F panelli mebel çagalar üçin mebel

3F Europeanewropanyň nusgawy mebel mahogany mebelleri gaty agaç mebelleri

4F divan programma üpjünçiligi rattan mebel

5F şkaf hajathana diwar kagyzy gün energiýasy bezeg gül perdesi keramiki açyk öý halysy

Yiwu material bazary

-1F ofis mebelleri raýat mebelleri

1F divan programma üpjünçiligi aýna rattan mebel

2F panelli mebel çagalar üçin mebel

3F Europeanewropanyň nusgawy mebel mahogany mebelleri gaty agaç mebelleri

4F divan programma üpjünçiligi rattan mebel

5F şkaf hajathana diwar kagyzy gün energiýasy bezeg gül perdesi keramiki açyk öý halysy

Yiwu material bazary

1F diwar kafel pol kafel sanitar-tehniki hammam mozaika alýuminiý profil gapysy we penjire daşdan ýasalan gaplar we aýna poslamaýan polatdan ýasalan enjamlar diwar kagyzy şkafy


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.