“Yiwu” bazary bilen kanton ýarmarkasynyň arasyndaky tapawut?

Yiwu bazary, Hytaý Yiwu halkara söwda şäheri, dünýädäki iň uly lomaý söwda bazary we Hytaýyň hemişelik söwda sergisi.Kanton ýarmarkasy ýa-da Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy Hytaýda iň meşhur söwda sergisidir.

Yiwu bazary bilen Kanton ýarmarkasynyň arasyndaky tapawutlar

1) Kanton ýarmarkasy Guangdong welaýatynyň Guanç Guangzhouou şäherinde geçirilýär we Yiwu bazary Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherinde ýerleşýär.

2) Kanton ýarmarkasy 1957-nji ýylda başlandy, Yiwu bazary 1982-nji ýylda başlandy.

3) Kanton ýarmarkasy her ýylyň aprel we oktýabr aýlarynda açylýar.“Yiwu” bazary, aýyň täze ýylynda ýarym aýlyk dynç alyşdan başga ýylboýy açykdyr.

4) Kanton ýarmarkasynda has uly öndürijiler we iri söwda kompaniýalary bar.Yiwu bazarynda has kiçi zawodlar we paýlaýjylar bar.

5) Kanton ýarmarkasynyň başlangyç göwrümi müňlerçe ýa-da on müňlerçe ýa-da diňe uly importçylara degişli doly konteýner.“Yiwu” bazarynyň başlangyç göwrümi onlarça ýüzlerçe, bir gapda köp önümi garyşdyryp bilersiňiz.

6) Kanton ýarmarkasynda üpjün edijileriň hemmesi diýen ýaly iňlis dilinde gürleýärler we FOB-iň nämedigini bilýärler.“Yiwu” bazarynda diňe birnäçe üpjün ediji iňlisçe gürläp bilýär we üpjün edijileriň hemmesi diýen ýaly FOB-iň nämedigini bilenok.Yiwu-da ygtybarly hünärmen tapmaly.

7) Yiwu bazary, Kanton ýarmarkasyndan has arzandyr.Yiwu bazarynda jorap, saç çeňňegi, şarik ruçkalary, terlik, oýunjak we ş.m. ýaly gaty arzan önümleri tapyp bilersiňiz.

8) Yiwu bazaryndaky üpjün edijileriň umumy sany, Kanton ýarmarkasyndakydan has köp.

Wagtyňyz bolsa, ilki Kanton ýarmarkasyna gatnaşyp bilersiňiz, soňra bolsa Guangzhououdan Yiwu bazaryna baryp bilersiňiz.Soňky ýyllarda Kanton ýarmarkasyndan Yiwu bazaryna has köp müşderiniň girendigini aýtmak isleýäris.


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.