Hyzmatlarymyz

Nuestros Servicios

China Sourcing

Hytaýyň hemme ýerinde zawod-fabrikleri satyn almaga, zerur bolanda zawodlara baryp görmäge we iň ýakyn portdan göni eksport etmäge kömek edip bileris.

Zawodyň çeşmeleri

Has oňat önümler we has amatly bahalar almak üçin doly üpjün ediji ulgamyna we köp sanly ýokary hilli zawod çeşmelerine eýe boluň

Yiwu satyn alyjy

Degişli bazara we ähli dükanlara baryp görmäge ýol görkeziň.

Siz bilen üpjün edijileriň arasynda terjime ediň we habarlaşyň.

Sargytyňyzyň jikme-jikliklerini, şol sanda elementiň belgisini, düşündirişini, ululygyny, reňkini, gaplanyşyny, birlik bahasyny, mukdaryny, göwrümini, iň az sargyt mukdaryny we ş.m. ýazga alyň, şol bir wagtyň özünde, sargyt eden önümleriňiziň hemmesini surata alarys.

Recordedhli ýazylan maglumatlary we suratlary sitata düzüň we iň soňky tertibi ýanyňyz bilen tassyklaň.

Üpjün edijileri önümçilige başlamak, satyn almak we önümçilik prosesinde töwekgelçiliklere gözegçilik etmek, üpjün edijilerdäki kynçylyklary ýüze çykarmazdan ozal çözmek ýa-da öňüni almak, üpjün edijileriň harytlaryň hilini üpjün etmek şerti bilen harytlary wagtynda eltip biljekdigini üpjün etmek.

Terjime hyzmaty

Yiwuda iş saparyňyzda size terjime we ýoldaş hyzmatlar bereris

Logistik hyzmat

Dünýäniň islendik portuna iň amatly bahadan howa we umman hyzmatyny edýäris.

Önüm dizaýny we gaplamasy

Köp mukdarda sargyt etseňiz, öz markaňyzy dizaýn edip, islegleriňize görä öz gaplamalaryňyzy ýasap bileris.Goşmaça zarýadyň ýagdaýa baglydygy;

Ammar hyzmaty

Sargydyňyzyň önümçiligi gutarandan soň, ähli üpjün edijileriň harytlaryny ammarymyza ýygnarys, harytlary barlarys, mukdaryny sanarys, soňra bolsa konteýner ýükläris we daşaýarys.

Hil barlagy

Productshli önümleriň hiliniň we gaplanyşynyň gowydygyna, reňkiniň, stiliniň we ululygynyň dogrudygyna göz ýetirmek üçin her önümi üns bilen barlaýarys, sargyt goýanyňyzda gören nusgaňyz bilen deňdigini kepillendirýäris.

Resminamalary import we eksport ediň

Degişli eksport resminamalaryny taýýarlaň we gümrük deklarasiýasyny ediň;

Documentshli resminamalary size iberiň, şol sanda: barmaly ýeriňizde gümrükhana resmileşdirilmegine kömek etmek üçin ýük fakturasy, faktura, gaplaýyş sanawy, gelip çykyş şahadatnamasy we ş.m.

Satuwdan soň hyzmat

Harytlary alanyňyzdan soň, haýsydyr bir hil meselesini tapsaňyz, gysga wagtda biziň bilen habarlaşyň, üpjün edijiden çözmäge we talap etmäge kömek ederis.

Sitirleýiş hyzmaty

Haçan-da Hytaýda däl bolsaňyz ýa-da “Yiwu” -a gitmek niýetiňiz ýok bolsa, diňe satyn almak üçin zerur harytlaryň parametrlerini, önüm talaplaryny, suratlaryny, maksatlaýyn bahasyny we mukdaryny bize ibermeli.

Hil we baha aýratyn islegiňize görä iň amatly öndürijini gözläris we saýlarys, şol bir ýa-da şuňa meňzeş önümleri size maslahat bereris, ähli maglumatlar bilen jikme-jik sitata bereris we size ibereris.

Sitirleýişde zerur önüm modelini saýlarsyňyz we satyn aljak mukdaryňyzy bize iberersiňiz.Size sargyt bereris.

Islegleriňize görä iň täze önümi ýa-da halaýan önümiň sitatasyny iberip bileris

Specialörite hyzmatlar

Işewür syýahat, Yiwu howa we beýleki zerur maslahatlar üçin iň amatly wagt bilen üpjün etmek üçin;

Wiza çakylyk hatyny iberiň;

Iň amatly bahadan amatly myhmanhanalary bronlaň;

Howa menzilinden myhmanhana alyp barýan ulaglary bronlaň;

Işewür syýahat, Yiwu howa we beýleki zerur maslahatlar üçin iň amatly wagt bilen üpjün etmek üçin;

Hytaýda howa biletlerini bronlamaga we otly biletlerini bronlamaga kömek ediň;

Hytaýa syýahatyňyz üçin degişli teklipleri beriň

Bir söz bilen aýdylanda, Hytaýda satyn almak üçin iň gowy hyzmatdaş.Biziň maksadymyz, her bir müşderiniň sargytlaryny ýerine ýetirmeknetijeli, wy consdan bilen, jogapkärçiliklibilenýokary hilli, müşderini kanagatlandyrmak we ahyrynda özara peýdany we ýeňiş gazanmak.


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.