Näme üçin Yiwu saýlamaly?

Yiwu-a gelmegi meýilleşdirýän müşderileriň köpüsi hemişe "näme üçin Yiwu-a gitmeli?" Diýip soraýarlar.Yiwu-a näme üçin gelýändigiňizi bilmek üçin meni yzarlaň.

Yiwu Hytaýyň gündogarynda, Şanhaýyň golaýynda ýerleşýär.“Yiwu” dünýädäki iň uly ownuk haryt lomaý bazary - “Yiwu” halkara söwda şäheri bilen meşhurdyr.

“Yiwu” bazarynyň aýratynlyklary

1) Dünýädäki iň uly ownuk haryt lomaý bazary

2) 4202 kategoriýaly harytlary bir gezek satyn almak.

Diňe Yiwu bazarynda başga ýere gitmek hökman däl.

3) 100,000 hytaý üpjün edijisi bilen aralyk aragatnaşygy

4) sergide 1.8 million haryt görnüşi.

Hytaýyň täze ýylyndan başga-da, hemişelik söwda sergisine meňzeýän günde 8 sagat (irden 9: 00-dan agşam 5: 00) we hepdede 7 gün açyk.

5) Az mukdarda kabul ediň, bir gapda köp haryt garyşdyryp bilersiňiz.

Adatça alyjylardan artykmaç bahany almak üçin ähli konteýner satyn almagy talap edýän Guanç Guangzhouou ýa-da Hytaýyň beýleki şäherlerinden tapawutlylykda, “Yiwu” -da iň az mukdarda 1 karton bar, emma lomaý bahany alyp bilersiňiz.

6) Yiwu bazaryndaky ähli bahalar öňki zawod bahalary.

Yiwu dünýädäki zawodyň ýüregidir.Yiwu bazaryndaky dükanlaryň köpüsi öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar.

7) Önümleriň köpüsi ätiýaçda we bir hepdäniň içinde eltip bolýar.

Wagt puldyr.

“Yiwu” bazarynda önümler bar

1) Egin-eşik we aýakgap: Futbolka, köýnek, sport eşikleri, içki geýim, jeans, jorap, aýakgap, krossowka.

2) Moda esbaplary: başlyk, şlýapa, galstuk, guşak, ellik, äýnek, sagat, sumka.

3) Sowgatlar we senetçilik önümleri: Ro Christmasdestwo önümleri, hrustal senetler, metal senetler, baýramçylyk sowgatlary we bezegler, suratlar we surat çarçuwalary, esasy zynjyrlar, şemler we şemler.

4) Saglyk we gözellik: massaageslar, elektroniki çilimler, makiýa up we kosmetiki gurallar, derini ideg etmek, atyr we atyr çüýşeleri, şahsy arassaçylyk.

5) Maşgala we bag: çaga önümleri, hammam we hajathana, düşek, barbekyu, aşpez, saçak üçin gap-gaçlar, aşhana esbaplary.

6) Şaý-sepler: bilezikler, broşkalar, gulakhalkalar, şaý-sepler toplumlary, monjuklar, halkalar, kümüş we ajaýyp kümüş şaý-sepler, daşlar.

7) Ofis we mekdep enjamlary: ruçkalar, noutbuklar, kalkulýatorlar, okuw esbaplary.

8) Mahabat sowgatlary: açar zynjyrlar, şlýapa, çyzyk, sanly surat çarçuwasy, kenar, golf önümleri, futbolka.

9) Sport we açyk meýdanda: kemping, oýunlar, öý haýwanlary we önümler, skuterler, sport önümleri.

10) Oýnawaçlar: gurjaklar, uzakdan dolandyrylýan oýunjaklar, okuw oýnawaçlary, toplar, elektrik oýunjaklary, plastik oýunjaklar.

Şonuň üçin Yiwu-a gelmeli.Onda näme üçin Yiwu-a gelmeli däl?

Yiwu-a hoş geldiňiz!


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.