Näme üçin “Yiwu” agenti gerek?

Terjime

Hytaý dilinde “Yiwu” -yň resmi dili bar.Daşary ýurtlular Yiwu-da söwda etmek isleseler, dil päsgelçiligini ýeňip geçmeli.

Yiwu-da iş saparyňyzda size terjime we ugratmak hyzmatlaryny bereris.Iş saparyňyzy rahat we netijeli etmek üçin terjimeçilerimiz uzak wagtlap ýoldaş bolarlar.

1565806118009

Haryt satyn almak

“Yiwu” -da 100000-den gowrak stendli onlarça uly bazar bar we olar üýtgeýär we ösýär.Diňe emeli şaý-sepler we kellä geýilýän bazarda takmynan 7000 dükan bar.Her kabinada bir minut galsaň, tutuş halkara söwda şäherini gezmek üçin bir ýyl gerek bolar diýilýär.

Haýsy haryt gözleýändigiňizi aýdanyňyzdan soň, degişli çäreleri göreris.Etmeli zadyňyz, harytlary saýlamak we bahasyny barlamak.Terjimeçileri terjime etmek, surata düşürmek, önümiň belgisini, bahasyny, gaplanyşyny, kartonyň ululygyny we beýleki maglumatlary ýazmak üçin siziň bilen işleşeris.Ahyrynda size bahany, suratlary, jemi mukdary we sitatany hödürläris.

Harytlary ýygnamak we barlamak

Sargydy we tölegi tassyklanyňyzdan soň, üpjün ediji bilen sargyt ederis (her bir konteýner 1-50 üpjün edijiniň harytlaryny saklap biler).Harytlary ýygnaýarys we ammarymyzda barlaýarys.Eger haýsydyr bir mesele bar bolsa, üpjün edijiden düzedişini sorarys.Alnan harytlaryň sanawy hem size iberiler.

119940357_338678407209096_8514377461854807209_n
v2-3381ba8c32ddbe8defa259a6180ca74f_1440w
20190703-1

Konteýner ýüklenýär

Konteýnerleri bron ederis, daşamagyňyzy, talaplaryňyza görä harytlary ýükläris.

0d71d33025f62ed5d7f0f5bef040548
IMG_2873
IMG_20210804_115637
IMG_20210817_105545

Resminamalar

Gaplamak sanawy, täjirçilik hasap-fakturasy, ýük kagyzy, gelip çykyş şahadatnamasy we ş.m. ýaly resminamalaryň doly toplumyny size ibereris.

fedex-dhl-email-scam-thumbnail-min
v2-d43011a225cdd1fa828b36ab6efae951_720w

Eltip bermek we tölemek

unnamed

“Yiwu” bazaryndaky dükanlaryň köpüsi ABŞ-nyň dollaryny kabul etmeýär, şonuň üçin sim geçirmek arkaly öňünden 30% goýum tölemeli, soň bolsa saýlan üpjün edijiňizden haryt sargyt ederis.Balansyňyzy alanymyzdan soň, üpjün edijä töleýäris, daşamagy tertipläris we doly resminamalary we ýük tölegini size ibereris.


Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.