Habarlar

 • Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

  Köp kärhanalaryň söwda işleri ýük daşaýan kompaniýalaryň kömegine mätäç, sebäbi köp haryt daşamak diňe “has çalt, has gowy we az” hünärli ýük daşamak hyzmatlary arkaly amala aşyrylyp bilner.Import gullugy, daşary ýurtly eksportçyny aňladýar ...Koprak oka»

 • The difference between a foreign trade company and an import and export agency
  Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

  A. Daşary söwda kompaniýalarynyň we import we eksport agentlik kompaniýalarynyň kesgitlemeleri başga: Daşary söwda kompaniýalary: 1. Daşary söwda dolandyryş kärleri bolan söwda kompaniýasyna degişlidir.Onuň söwda amallary daşary ýurtlara gönükdirilýär.Bazar gözlegleriniň netijesinde, import edýär ...Koprak oka»

 • One-stop foreign trade service
  Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

  21-nji asyrda elektron tor tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen elektron hökümet, elektron söwda we kärhana maglumat hyzmatlary güýçli depginde ösýär.Şeýle-de bolsa, pudaklaýyn hünärmenleriň seljermesine görä, dürli içerki we daşary ýurt paýtagtlarynyň gatyşmagy sebäpli ...Koprak oka»

 • Suez Canal raises tolls for some ships
  Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

  Timeerli wagt bilen 1-nji martda Müsüriň Sues kanaly guramasy käbir gämileriň tölegini 10% -e çenli ýokarlandyrjakdygyny mälim etdi.Bu Sues kanaly üçin tölegleriň soňky iki aýyň içinde ikinji gezek ýokarlanmagydyr.Sues kanalynyň edarasynyň beren habaryna görä, suwuklandyrylan nebit gazy üçin tölegler, ...Koprak oka»

 • What kind of fabric is good for pajamas 
  Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

  1 .Haýsysy gowy, arassa pagta ýa-da modal?Arassa pagta: oňat gigroskopiklik, ýylylygyň gowy saklanmagy we antistatiki häsiýetleri, dem alýan we derini ýuwýan, derini arassalaýan we ýumşak tabaklar.Arassa pagta pijamalary bolsa tebigy we hapalanmaz arassa pagtadan dokalan, gaharlandyrmaýar ...Koprak oka»

 • Olive oil import customs clearance agent: olive oil import customs declaration process and documents to be prepared
  Iş wagty: 12-2022-nji mart

  Zeýtun ýagy iýilýän ýagyň täze güýji.Nyşanlary bar.Zeýtun ýagyny import gümrük deklarasiýasynyň wekili: zeýtun ýagynyň beýleki iýilýän ýaglaryň ýok ýaly köp funksiýasyna eýedir: üýtgeşik tagam, gözellik täsiri, baý (çörek) iýmitlenmegiň öňüni almak we bejermek üçin goşundy we saglygy goraýyş funksiýasy ...Koprak oka»

 • What kind of international freight agency is trustworthy
  Iş wagty: Mart-08-2022

  Hytaýda daşary ýurtlarda öz işini ösdüren adatdan daşary we ajaýyp toparlar bar we halkara ýük ekspeditorlary daşary ýurtdaky işleriniň giňelmegine uly goşant goşdular.Import we eksport agentlik kompaniýalary import ýük daşaýyş gullugyna, import howa gullugy, ...Koprak oka»

 • What are the ways that import and export agency companies introduce the import and export industry?
  Poçta wagty: Mart-05-2022

  Yllaryň dowamynda biziň ýurdumyzyň dünýä söwdasynyň ösüşi barha ösdi we bu kompaniýalaryň hataryna goşulmagyna sebäp boldy.Import we eksport agentlik kompaniýalary esasanam biziň ýurdumyzyň materiallara baýdygyny we eksport edip boljak önümleriň köpdügini anykladylar ...Koprak oka»

 • The operation process of a good foreign trade company
  Iş wagty: 25-2022-nji fewral

  Daşary söwda kompaniýasynyň eksport harytlarynyň iş prosesi esasan şulary öz içine alýar: kotirovka, sargyt, töleg usuly, ätiýaçlyk, gaplamak, gümrük taýdan resmileşdirmek, ýük daşamak, transport ätiýaçlandyryşy, ýük tölegi we walýuta hasaplaşyklary.Sitata Halkara söwdasynda gözleg we kvo ...Koprak oka»

 • How to find a foreign trade agency
  Iş wagty: Fewral-16-2022

  Kompaniýanyň import we eksport biznesi bilen baglanyşykly işi bar bolsa, ygtybarly daşary söwda kompaniýasyny nädip saýlamaly?Nämä üns bermeli?Soň bolsa, käbir tejribeleri siziň bilen paýlaşaryn we size kömek eder diýip umyt edýärin.Usul / ädim: 1. Agent gözläniňizde, ag hakda has giňişleýin öwreniň ...Koprak oka»

 • Report on Romania-China trade from January to October 2021
  Iş wagty: 15-2022-nji fewral

  Rumyniýanyň statistikasyna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan oktýabr aýyna çenli Rumyniýa-Hytaý söwdasynyň mukdary 6,72 milliard dollara barabar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 26,11 göterim ýokarlandy.Hytaý Rumyniýanyň tradeB-den başga-da altynjy uly söwda hyzmatdaşydyr.Rumyniýa, geçen ýyl Hytaýdan 5,93 milliard dollar import etdi ...Koprak oka»

 • Compared with factories, the advantages of trading companies
  Iş wagty: 11-2022-nji fewral

  Daşary ýurtly alyjylaryň köpüsi, köp çykdajylary tygşytlamak we zawod müşderilere iň arzan bahany bermek üçin gönüden-göni üpjün edýän zawodlary tapmagy makul bilýärler.Meselelere jogap bermek ukyby söwda kompaniýalarynyňkydan has güýçlidir.Söwdanyň bu görnüşiniň w ...Koprak oka»

1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Haýsydyr bir önüm jikme-jigi gerek bolsa, doly sitata ibermek üçin bize ýüz tutuň.